Všeobecné obchodné podmienky

Článok I
Úvodné ustanovenia

 

Diar24 Services, s.r.o., so sídlom Soblahov 710, 913 38 Soblahov, IČO: 51 415 879, zapísaná v OR SR Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 36039/R (ďalej aj ako „ Diar24 Services“ alebo „poskytovateľ systému“) je prevádzkovateľom a vlastníkom webovej služby/produktu Diar24 vrátane jeho obsahu. 

 

Diar24 Services vydáva všeobecné obchodné podmienky na používanie systému Diar24 a všetkých produktov webovej stránky www.diar24.com (ďalej aj ako „webová stránka“), informácií a služieb s tým súvisiacich (spolu ako „systém Diar24“). Súčasťou všeobecných obchodných podmienok sú zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov.

 

Registráciou na webovej stránke, osoba, ktorá registráciu vykonala (ďalej aj ako „užívateľ“ alebo „zaregistrovaný klient“) vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami a zakladá zmluvný vzťah, predmetom ktorého je odplatné užívanie systému Diar24 v rozsahu a za cenu stanovenú v závislosti od zvoleného programu.

 

Diar24 Services si vyhradzuje právo na prevedenie zmien všeobecných obchodných podmienok, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Najaktuálnejšia verzia obchodných podmienok bude k dispozícii na webovej stránke a nadobúda účinnosť dňom zverejnenia.

 

 

Článok II
Popis systému Diar24

 

Systém Diar24 je rezervačným systémom, ktorý predstavuje tzv. elektronickú rezervačnú knihu, pomocou ktorej  vie tretia osoba (ďalej aj ako „zákazník užívateľa systému“ alebo „zákazník užívateľa“) rezervovať termín konkrétnej služby použitím online-formulára (rezervačný formulár). Užívateľ prostredníctvom systému má prehľad o všetkých rezerváciách zákazníkov, pričom jednotlivé informácie sú dostupné na jednom mieste. 

 

Užívateľ systému má k dispozícii voľbu a možnosť stanovenia kritérií, podľa ktorých bude rezervačný systém vedený a na základe ktorých sa vytvorí časový termín (napr. kategória služby, druh, konkrétny zamestnanec, dátum, čas..). Do online formulára zákazník užívateľa okrem špecificky stanovených a požadovaných informácií užívateľom uvádza meno, priezvisko, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.

 

Rezervačný formulár bude prístupný na webovej stránke poskytovateľa systému, ako aj na webstránke užívateľa ako IFRAME HTML objekt a ako odkaz / link je možné uvádzať na ďalších miestach, ako napr. facebook stránka užívateľa, v e-maily, v SMS správe a pod. Systém Diar24 je možné využívať z viacerých zariadení a platforiem súčasne.

 

Užívateľ systému má k dispozícii niekoľko možností nastavení fungovania systému Diar24, najmä v súvislosti s potvrdzovaním rezervácií užívateľom systému, zasielaním potvrdenia rezervácie prostredníctvom e-mailu,  SMS alebo obomi spôsobmi.

 

Potvrdzovanie rezervácií je možné nastaviť ako automatické, alebo ako manuálne.

 

V prípade automatického potvrdenia sa každá rezervácia považuje za záväznú už v momente jej odoslania zákazníkom užívateľa.

 

Pri voľbe manuálneho potvrdenia sa rezervácia stáva záväznou až v momente jej individuálneho potvrdenia užívateľom. Do momentu potvrdenia rezervácie užívateľom je uvedený časový termín prístupný na rezerváciu aj iným osobám. O potvrdení / zamietnutí rezervácie je zákazník užívateľa informovaný prostredníctvom zvolenej notifikácie.

 

 

Článok III
Podmienky uzatvorenia zmluvného vzťahu

 

Registráciu a následné užívanie systému Diar24 môžu vykonať iba osoby, ktoré majú právo uzatvárať zmluvy podľa platných právnych predpisov SR. Poskytovateľ systému je oprávnený požadovať ako doloženie týchto požiadaviek formou identifikačných, kontaktných a ďalších osobných údajov.

 

Užívateľ potvrdzuje, že všetky ním poskytnuté informácie pri registrácii a použití systému Diar24 a služieb s tým spojených sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné, a že bude udržiavať a rýchlo aktualizovať údaje tak, aby boli vždy pravdivé, presné, aktuálne a úplné. Užívateľ je zodpovedný za udržiavanie kontroly nad prístupom ku svojmu účtu, vrátane prihlasovacích údajov a hesla, a je zodpovedný za všetky činnosti, ktoré vzniknú v spojení na alebo prostredníctvom jeho účtu.

 

Zmluvné podmienky upravujú vzťah medzi prevádzkovateľom systému a užívateľom. Nie je povolené žiadnej ďalšej osobe z uvedeného vzťahu ťažiť, požadovať práva alebo plnenie povinností.

 

Individuálne požiadavky odlišné od znenia všeobecných obchodných podmienok je možné zapracovať iba po dohode oboch zmluvných strán, a to písomným dodatkom.

 

Poskytovateľ systému nenesie zodpovednosť za akúkoľvek finančnú stratu, ujmu alebo poškodenie užívateľa, jeho spoločnosti ani tretej strany, vrátane jeho zákazníkov, s ktorými má užívateľ svoj vlastný obchodný a zmluvný vzťah (ďalej aj ako „zákazník“).

 

 

Článok IV
Predmet zmluvy

 

Predmetom zmluvy je poskytnutie oprávnení a tomu zodpovedajúcich povinností užívateľa systému na využívanie systému Diar24. Užívateľ je podľa pravidiel uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach uhradiť za poskytnutie oprávnení na používanie systému Diar24 v rozsahu stanovenom v cenníku odmenu.

 

Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom systému a užívateľom vzniká prvou registráciou užívateľa na webovej stránke. Zmluvný záväzok sa uzatvára na dobu neurčitú.

 

V rámci registrácie užívateľ uvádza svoje kontaktné údaje, pričom základným registračným ukazovateľom je e-mailová adresa.

 

Registráciou vzniká užívateľovi nárok na užívanie systému Diar24 v skúšobnej verzii po dobu 30 dní zdarma. Nárok na užívanie systému Diar24 v skúšobnej verzii po dobu 30 dní zdarma je neopakovateľný a po uplynutí 30 dní odo dňa registrácie sa nepredlžuje, ani opätovne nevzniká. Nárok na užívanie systému po dobu 30 dní odo dňa registrácie zdarma vzniká i užívateľom systému, ktorí boli registrovaní prostredníctvom Affiliate programu.

 

Užívateľ je oprávnený kedykoľvek si zakúpiť niektorú z možností paušálov systému Diar24. V prípade, ak tak neurobí pred uplynutím skúšobnej verzie systému Diar24, účet vytvorený registráciou bude neaktívny až do doby splnenia podmienok. Podmienky sa považujú za splnené v prípade, ak bude pripísaná plná výška zálohovej faktúry na účet poskytovateľa systému.

 

Poskytovateľ systému vystaví zálohovú faktúru v prípade zaslania online objednávky na niektorý z paušálov systému Diar24. Zálohová faktúra bude vystavená so splatnosťou 7 dní a bude odoslaná v deň vystavenia na e-mailovú adresu užívateľa systému, ktorú užívateľ systému zadal ako kontaktnú v rámci registrácie. Poskytovateľ systému zasiela faktúry výlučne prostredníctvom e-mailu. Poskytovateľ systémov aktivuje účet užívateľa v momente pripísania finančných prostriedkov uhradených na základe zálohovej faktúry v plnej výške.

 

Po aktivácii účtu vystaví poskytovateľ systému daňový doklad (ďalej aj ako „faktúra“). 

 

Možnosti paušálov Diar24 sú uvedené v Cenníku uvedenom na webovej stránke. Poskytovateľ systému ponúka paušál Free (skúšobná verzia na prvých 30 dní odo dňa registrácie), paušál Basic, paušál Comfort, paušál Profi. Jednotlivé obsahové dielčie služby a ich rozsah sú uvedené v Cenníku. Ceny sú uvedené v domácej mene – euro a s DPH. Poskytovateľ systému nie je platcom DPH.

 

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu cien s ohľadom na aktuálnu trhovú či obchodnú situáciu.

 

Pri vyplnení online objednávky (zakúpení niektorého z paušálov) užívateľ uvádza obdobie, počas ktorého má záujem využívať služby systému Diar24 (ďalej aj ako „dohodnuté obdobie“). Užívateľ volí z období – mesiac, kvartál (3 mesiace), rok (12 mesiacov).

 

Lehoty určené podľa mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Za rozhodujúci deň sa považuje deň začatia poskytovania služieb systému Diar24 (aktivácia účtu), nie deň registrácie alebo zaslania objednávky.

 

Po každom uplynutí dohodnutého obdobia má užívateľ možnosť si predĺžiť využívanie systému Diar24 o ďalšie obdobie. Pred koncom dohodnutého obdobia užívateľ dostane výzvu k úhrade – zálohovú faktúru a po jej uhradení automaticky dôjde k predĺženiu. Platí domnienka, že ak užívateľ v priebehu trvania dohodnutého obdobia nezmení prvotne požadované dohodnuté obdobie a typ paušálu, platí, že trvá na pôvodnom výbere. V prípade, ak nedôjde k úhrade zodpovedajúcej čiastky pred uplynutím dohodnutého obdobia, môže dôjsť k prerušeniu alebo obmedzeniu poskytovania služieb do doby splnenia podmienky úhrady.

 

Užívateľ má možnosť zmeny dohodnutého obdobia alebo zmeny paušálu i počas jeho plynutia. Poskytovateľ systému však nie je povinný vrátiť uhradené finančné prostriedky za používanie systému Diar24 v objednanom rozsahu a dohodnutom období. Poskytovateľ systému ponúkne užívateľovi možnosti náhrad v prípade, ak užívateľ požaduje zmenu záväzku, pri ktorom dochádza k preplatku. V prípade zmeny záväzku (z lacnejšej služby na drahšiu, resp. z mesačnej fakturácie na ročnú) pri ktorej dochádza ku vzniku nedoplatku na strane užívateľa, je užívateľ povinný uhradiť nedoplatok ešte pred začatím poskytovania služieb v zmenenom rozsahu.

 

O ukončenie zmluvného vzťahu môže užívateľ požiadať e-mailom, z ktorého vykonal objednávku, a to kedykoľvek v priebehu trvania zmluvného vzťahu. Ukončením zmluvného vzťahu zo strany užívateľa nevzniká nárok na vrátenie zaplatených peňazí.

 

Nárok na zrušenie služby a vrátenie uhradených peňazí má užívateľ nárok v prípade opakovaných vážnych technických problémov či neposkytnutím platených služieb. Tento nárok podlieha preskúmaniu zo strany poskytovateľa systému, ktorý si vyhradzuje právo na zamietnutie žiadosti.

  

Ustanovenia článku IV týchto všeobecných obchodných podmienok pre užívateľov systému, ktorí boli registrovaní prostredníctvom programu Affiliate platia rovnako s uvedenou výnimkou:

  • užívateľ systému registrovaný prostredníctvom programu Affiliate má rozdielnu možnosť voľby obdobia – kvartál (3 mesiace) a rok (12 mesiacov).

 

Za užívateľa systému, ktorý bol registrovaný prostredníctvom programu Affiliate sa považuje taký užívateľ, ktorý registráciu vykonal prostredníctvom špeciálneho linku s jedinečným kódom odoslaným sprostredkovateľom registrovaným ako Affiliate partner. Informácia o uvedenej skutočnosti sa nachádza priamo v cenovej ponuke zasielanej sprostredkovateľom.

 

 

Článok V
Podmienky užívania

 

Poskytovateľ systému stanovuje podmienky používania systému Diar24. Používanie systému Diar24 iným spôsobom, než je povolené poskytovateľ systému považuje za vážne porušenie podmienok a takéto konanie môže mať za následok obmedzenie alebo úplné prerušenie poskytovania služieb bez nároku užívateľa na akékoľvek  náhrady škody, vrátenie peňazí a pod.

 

Užívateľ systému Diar24 sa zaväzuje, že:

  • Bude užívať systém Diar24 v súlade s pokynmi poskytovateľa systému
  • Nebude prostredníctvom systému Diar24 rozširovať materiály alebo názory, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, vulgárne, výhražné, so znakmi ohovárania, rasistické, hrubé, sexistické, urážlivé, neetické, zdraviu škodlivé, pornografické alebo akokoľvek inak nezákonné alebo súvisí s obmedzovaniu osobných slobôd ľudí i zvierat
  • Nebude porušovať práva Diar24 Services a práva iných (napr. použitím nevhodných materiálov alebo postupov)
  • Nebude konať spôsobom, ktorým by spôsobil nepríjemnosti či strach poskytovateľovi systému ani ostatným. Nebude konať výhražne ani iným nevhodným spôsobom.
  • Nebude porušovať autorské ani vlastnícke práva iných tým, že diela alebo materiály bez výslovného súhlasu osôb oprávnených zverejní alebo inak sprístupní.
  • Nebude využívať spam v spojení so systémom Diar24 (ani za účelom propagácie)
  • Nebude zasahovať do systému Diar24 tým, že bude vykonávať činnosti, ktoré by mohli akokoľvek obmedziť či ohroziť jeho funkčnosť a bezpečnosť. Nebude zasahovať do nastavených obmedzení jednotlivých služieb a vlastností systému Diar24, ani nebude vykonávať snahu smerujúcu k ich prekonaniu.

 

Užívateľ berie na vedomie, že všetky činnosti, ktoré vykonáva prostredníctvom systému Diar24 voči tretím stranám, vrátane platby a dodania tovaru či služieb, dohodnutých podmienok, záruk a ďalších činností, sú výhradne medzi užívateľom a jeho zákazníkom. Poskytovateľ systému nie je zodpovedný za akúkoľvek stratu, škodu akéhokoľvek druhu vzniknutú v dôsledku akýchkoľvek činností. Užívateľ je zodpovedný za spracovanie, ochranu i legálnosť spracovania osobných údajov jeho zákazníkov.

 

Poskytovateľ systému sa zaväzuje, že:

  • Zabezpečí, aby systém Diar24 poskytol užívateľovi systému riadne a včas informáciu o vykonaní rezervácie zákazníkom užívateľa
  • Poskytne po dobu trvania zmluvného vzťahu služby systému Diar24 v rozsahu a spôsobom zodpovedajúcim zakúpenej službe.

 

 

Článok VI
Záverečné ustanovenia

 

V systéme Diar24 sa nachádzajú informácie, ktoré poskytovateľ systému považuje za dôverné a vyhradzuje si k nim vlastnícke a iné práva chránené právnymi predpismi o duševnom vlastníctve.

 

Užívateľ nie je oprávnený akokoľvek upravovať, meniť, predávať, prenajímať, distribuovať alebo iným spôsobom používať alebo vyhlasovať za vlastné informácie a všetok obsah uvedený v systéme Diar24 bez písomného súhlasu poskytovateľa systému. Jednotlivé informácie a obsah môžu byť chránené autorskými právami, ochrannými známkami, servisnými známkami alebo patentmi. Z uvedeného dôvodu je užívateľ v pochybnostiach povinný požiadať poskytovateľa systému o informácie o dôvernosti jednotlivých informácií.

 

Ak akýkoľvek súd dospeje k rozhodnutiu, že niektoré z ustanovení obsiahnuté v týchto podmienkach je neplatné, nemá vyhlásenie neplatnosti jedného ustanovenia za následok neplatnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.  Ostatné ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok zostávajú naďalej v platnosti.

 

Poskytovateľ systému upozorňuje užívateľa, že služby, ktoré poskytuje môžu byť z technických príčin dočasne obmedzené, prerušené, s chybami alebo vírom. Môže dôjsť ku chybovosti služieb a produktov. Poskytovateľ systému sa zaväzuje vykonať bezodkladne kroky smerujúce k odstráneniu závad.  Poskytovateľ systému nezodpovedá za škodu spôsobenú užívateľovi v prípade, ak ku vzniku škody dôjde na základe chyby v systéme, o ktorej užívateľ vedel, alebo mohol vedieť a nenahlásil ju poskytovateľovi systému.

 

V rámci zmluvných vzťahov upravených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami považujeme za jedinú relevantnú formu komunikácie, komunikáciu písomnú. Preferovanou písomnou formou poskytovateľa systému je komunikácia prostredníctvom e-mailovej adresy. V prípade akýchkoľvek dotazov, reklamácií, dopytov a i.  je poskytovateľ systému prístupný na oficiálnej adrese info@diar24.com.