Všeobecné obchodné podmienky

Článok I

Úvodné ustanovenia

Diar24 Services, s.r.o., so sídlom Jilemnického 25/555, 911 01 Trenčín, IČO: 51 415 879, zapísaná v OR SR Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 36039/R (ďalej aj ako „ Diar24 Services“ alebo „poskytovateľ systému“) je prevádzkovateľom a vlastníkom webovej služby/produktu Diar24 vrátane jeho obsahu.

 

Diar24 Services vydáva všeobecné obchodné podmienky na používanie systému Diar24 a všetkých produktov webovej stránky www.diar24.com (ďalej aj ako „webová stránka“), informácií a služieb s tým súvisiacich (spolu ako „systém Diar24“). Súčasťou všeobecných obchodných podmienok sú zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov.

 

Registráciou na webovej stránke, osoba, ktorá registráciu vykonala (ďalej aj ako „užívateľ“ alebo „zaregistrovaný klient“) vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami a zakladá zmluvný vzťah, predmetom ktorého je odplatné užívanie systému Diar24 v rozsahu a za cenu stanovenú v závislosti od zvoleného programu.

 

Diar24 Services si vyhradzuje právo na prevedenie zmien všeobecných obchodných podmienok, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Najaktuálnejšia verzia obchodných podmienok bude k dispozícii na webovej stránke a nadobúda účinnosť dňom zverejnenia.

 

 

Článok II

Popis systému Diar24

 

Systém Diar24 je rezervačným systémom, ktorý predstavuje tzv. elektronickú rezervačnú knihu, pomocou ktorej  vie tretia osoba (ďalej aj ako „zákazník užívateľa systému“ alebo „zákazník užívateľa“) rezervovať termín konkrétnej služby použitím online-formulára (rezervačný formulár). Užívateľ prostredníctvom systému má prehľad o všetkých rezerváciách zákazníkov, pričom jednotlivé informácie sú dostupné na jednom mieste.

Užívateľ systému má k dispozícii voľbu a možnosť stanovenia kritérií, podľa ktorých bude rezervačný systém vedený a na základe ktorých sa vytvorí časový termín (napr. kategória služby, druh, konkrétny zamestnanec, dátum, čas..). Do online formulára zákazník užívateľa okrem špecificky stanovených a požadovaných informácií užívateľom uvádza meno, priezvisko, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.

Rezervačný formulár bude prístupný na webovej stránke poskytovateľa systému, ako aj na webstránke užívateľa ako IFRAME HTML objekt a ako odkaz / link je možné uvádzať na ďalších miestach, ako napr. facebook stránka užívateľa, v e-maily, v SMS správe a pod. Systém Diar24 je možné využívať z viacerých zariadení a platforiem súčasne.

Užívateľ systému má k dispozícii niekoľko možností nastavení fungovania systému Diar24, najmä v súvislosti s potvrdzovaním rezervácií užívateľom systému, zasielaním potvrdenia rezervácie prostredníctvom e-mailu,  SMS alebo obomi spôsobmi.

 

Potvrdzovanie rezervácií je možné nastaviť ako automatické, alebo ako manuálne.

V prípade automatického potvrdenia sa každá rezervácia považuje za záväznú už v momente jej odoslania zákazníkom užívateľa.

Pri voľbe manuálneho potvrdenia sa rezervácia stáva záväznou až v momente jej individuálneho potvrdenia užívateľom. Do momentu potvrdenia rezervácie užívateľom je uvedený časový termín prístupný na rezerváciu aj iným osobám. O potvrdení / zamietnutí rezervácie je zákazník užívateľa informovaný prostredníctvom zvolenej notifikácie.

Článok III

Podmienky uzatvorenia zmluvného vzťahu

 

Registráciu a následné užívanie systému Diar24 môžu vykonať iba osoby, ktoré majú právo uzatvárať zmluvy podľa platných právnych predpisov SR. Poskytovateľ systému je oprávnený požadovať ako doloženie týchto požiadaviek formou identifikačných, kontaktných a ďalších osobných údajov.

 

Užívateľ potvrdzuje, že všetky ním poskytnuté informácie pri registrácii a použití systému Diar24 a služieb s tým spojených sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné, a že bude udržiavať a rýchlo aktualizovať údaje tak, aby boli vždy pravdivé, presné, aktuálne a úplné. Užívateľ je zodpovedný za udržiavanie kontroly nad prístupom ku svojmu účtu, vrátane prihlasovacích údajov a hesla, a je zodpovedný za všetky činnosti, ktoré vzniknú v spojení na alebo prostredníctvom jeho účtu.

 

Zmluvné podmienky upravujú vzťah medzi prevádzkovateľom systému a užívateľom. Nie je povolené žiadnej ďalšej osobe z uvedeného vzťahu ťažiť, požadovať práva alebo plnenie povinností.

 

Individuálne požiadavky odlišné od znenia všeobecných obchodných podmienok je možné zapracovať iba po dohode oboch zmluvných strán, a to písomným dodatkom.

 

Poskytovateľ systému nenesie zodpovednosť za akúkoľvek finančnú stratu, ujmu alebo poškodenie užívateľa, jeho spoločnosti ani tretej strany, vrátane jeho zákazníkov, s ktorými má užívateľ svoj vlastný obchodný a zmluvný vzťah (ďalej aj ako „zákazník“).

 

 

Článok IV

Predmet zmluvy

 

Predmetom zmluvy je poskytnutie oprávnení a tomu zodpovedajúcich povinností užívateľa systému na využívanie systému Diar24. Užívateľ je podľa pravidiel uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach uhradiť za poskytnutie oprávnení na používanie systému Diar24 v rozsahu stanovenom v cenníku odmenu.

 

Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom systému a užívateľom vzniká prvou registráciou užívateľa na webovej stránke. Zmluvný záväzok sa uzatvára na dobu neurčitú.

 

V rámci registrácie užívateľ uvádza svoje kontaktné údaje, pričom základným registračným ukazovateľom je e-mailová adresa.

 

Registráciou vzniká užívateľovi nárok na užívanie systému Diar24 v skúšobnej verzii po dobu 30 dní zdarma. Nárok na užívanie systému Diar24 v skúšobnej verzii po dobu 30 dní zdarma je neopakovateľný a po uplynutí 30 dní odo dňa registrácie sa nepredlžuje, ani opätovne nevzniká. Nárok na užívanie systému po dobu 30 dní odo dňa registrácie zdarma vzniká i užívateľom systému, ktorí boli registrovaní prostredníctvom Affiliate programu.

 

Užívateľ je oprávnený kedykoľvek si zakúpiť niektorú z možností paušálov systému Diar24. V prípade, ak tak neurobí pred uplynutím skúšobnej verzie systému Diar24, účet vytvorený registráciou bude neaktívny až do doby splnenia podmienok. Podmienky sa považujú za splnené v prípade, ak bude pripísaná plná výška zálohovej faktúry na účet poskytovateľa systému.

 

Poskytovateľ systému vystaví zálohovú faktúru v prípade zaslania online objednávky na niektorý z paušálov systému Diar24. Zálohová faktúra bude vystavená so splatnosťou 7 dní a bude odoslaná v deň vystavenia na e-mailovú adresu užívateľa systému, ktorú užívateľ systému zadal ako kontaktnú v rámci registrácie. Poskytovateľ systému zasiela faktúry výlučne prostredníctvom e-mailu. Poskytovateľ systémov aktivuje účet užívateľa v momente pripísania finančných prostriedkov uhradených na základe zálohovej faktúry v plnej výške.

 

Po aktivácii účtu vystaví poskytovateľ systému daňový doklad (ďalej aj ako „faktúra“).

 

Možnosti paušálov Diar24 sú uvedené v Cenníku uvedenom na webovej stránke. Poskytovateľ systému ponúka paušál Free (skúšobná verzia na prvých 30 dní odo dňa registrácie), paušál Basic, paušál Comfort, paušál Profi. Jednotlivé obsahové dielčie služby a ich rozsah sú uvedené v Cenníku. Ceny sú uvedené v domácej mene – euro a s DPH. Poskytovateľ systému nie je platcom DPH.

 

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu cien s ohľadom na aktuálnu trhovú či obchodnú situáciu.

 

Pri vyplnení online objednávky (zakúpení niektorého z paušálov) užívateľ uvádza obdobie, počas ktorého má záujem využívať služby systému Diar24 (ďalej aj ako „dohodnuté obdobie“). Užívateľ volí z období – mesiac, kvartál (3 mesiace), rok (12 mesiacov).

 

Lehoty určené podľa mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Za rozhodujúci deň sa považuje deň začatia poskytovania služieb systému Diar24 (aktivácia účtu), nie deň registrácie alebo zaslania objednávky.

 

Po každom uplynutí dohodnutého obdobia má užívateľ možnosť si predĺžiť využívanie systému Diar24 o ďalšie obdobie. Pred koncom dohodnutého obdobia užívateľ dostane výzvu k úhrade – zálohovú faktúru a po jej uhradení automaticky dôjde k predĺženiu. Platí domnienka, že ak užívateľ v priebehu trvania dohodnutého obdobia nezmení prvotne požadované dohodnuté obdobie a typ paušálu, platí, že trvá na pôvodnom výbere. V prípade, ak nedôjde k úhrade zodpovedajúcej čiastky pred uplynutím dohodnutého obdobia, môže dôjsť k prerušeniu alebo obmedzeniu poskytovania služieb do doby splnenia podmienky úhrady.

 

Užívateľ má možnosť zmeny dohodnutého obdobia alebo zmeny paušálu i počas jeho plynutia. Poskytovateľ systému však nie je povinný vrátiť uhradené finančné prostriedky za používanie systému Diar24 v objednanom rozsahu a dohodnutom období. Poskytovateľ systému ponúkne užívateľovi možnosti náhrad v prípade, ak užívateľ požaduje zmenu záväzku, pri ktorom dochádza k preplatku. V prípade zmeny záväzku (z lacnejšej služby na drahšiu, resp. z mesačnej fakturácie na ročnú) pri ktorej dochádza ku vzniku nedoplatku na strane užívateľa, je užívateľ povinný uhradiť nedoplatok ešte pred začatím poskytovania služieb v zmenenom rozsahu.

 

O ukončenie zmluvného vzťahu môže užívateľ požiadať e-mailom, z ktorého vykonal objednávku, a to kedykoľvek v priebehu trvania zmluvného vzťahu. Ukončením zmluvného vzťahu zo strany užívateľa nevzniká nárok na vrátenie zaplatených peňazí.

 

Nárok na zrušenie služby a vrátenie uhradených peňazí má užívateľ nárok v prípade opakovaných vážnych technických problémov či neposkytnutím platených služieb. Tento nárok podlieha preskúmaniu zo strany poskytovateľa systému, ktorý si vyhradzuje právo na zamietnutie žiadosti.

 

Ustanovenia článku IV týchto všeobecných obchodných podmienok pre užívateľov systému, ktorí boli registrovaní prostredníctvom programu Affiliate platia rovnako s uvedenou výnimkou:

užívateľ systému registrovaný prostredníctvom programu Affiliate má rozdielnu možnosť voľby obdobia – kvartál (3 mesiace) a rok (12 mesiacov).

 

Za užívateľa systému, ktorý bol registrovaný prostredníctvom programu Affiliate sa považuje taký užívateľ, ktorý registráciu vykonal prostredníctvom špeciálneho linku s jedinečným kódom odoslaným sprostredkovateľom registrovaným ako Affiliate partner. Informácia o uvedenej skutočnosti sa nachádza priamo v cenovej ponuke zasielanej sprostredkovateľom.

 

 

Článok V

Podmienky užívania

 

Poskytovateľ systému stanovuje podmienky používania systému Diar24. Používanie systému Diar24 iným spôsobom, než je povolené poskytovateľ systému považuje za vážne porušenie podmienok a takéto konanie môže mať za následok obmedzenie alebo úplné prerušenie poskytovania služieb bez nároku užívateľa na akékoľvek  náhrady škody, vrátenie peňazí a pod.

 

Užívateľ systému Diar24 sa zaväzuje, že:

Bude užívať systém Diar24 v súlade s pokynmi poskytovateľa systému

Nebude prostredníctvom systému Diar24 rozširovať materiály alebo názory, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, vulgárne, výhražné, so znakmi ohovárania, rasistické, hrubé, sexistické, urážlivé, neetické, zdraviu škodlivé, pornografické alebo akokoľvek inak nezákonné alebo súvisí s obmedzovaniu osobných slobôd ľudí i zvierat

Nebude porušovať práva Diar24 Services a práva iných (napr. použitím nevhodných materiálov alebo postupov)

Nebude konať spôsobom, ktorým by spôsobil nepríjemnosti či strach poskytovateľovi systému ani ostatným. Nebude konať výhražne ani iným nevhodným spôsobom.

Nebude porušovať autorské ani vlastnícke práva iných tým, že diela alebo materiály bez výslovného súhlasu osôb oprávnených zverejní alebo inak sprístupní.

Nebude využívať spam v spojení so systémom Diar24 (ani za účelom propagácie)

Nebude zasahovať do systému Diar24 tým, že bude vykonávať činnosti, ktoré by mohli akokoľvek obmedziť či ohroziť jeho funkčnosť a bezpečnosť. Nebude zasahovať do nastavených obmedzení jednotlivých služieb a vlastností systému Diar24, ani nebude vykonávať snahu smerujúcu k ich prekonaniu.

 

Užívateľ berie na vedomie, že všetky činnosti, ktoré vykonáva prostredníctvom systému Diar24 voči tretím stranám, vrátane platby a dodania tovaru či služieb, dohodnutých podmienok, záruk a ďalších činností, sú výhradne medzi užívateľom a jeho zákazníkom. Poskytovateľ systému nie je zodpovedný za akúkoľvek stratu, škodu akéhokoľvek druhu vzniknutú v dôsledku akýchkoľvek činností. Užívateľ je zodpovedný za spracovanie, ochranu i legálnosť spracovania osobných údajov jeho zákazníkov.

 

Poskytovateľ systému sa zaväzuje, že:

Zabezpečí, aby systém Diar24 poskytol užívateľovi systému riadne a včas informáciu o vykonaní rezervácie zákazníkom užívateľa

Poskytne po dobu trvania zmluvného vzťahu služby systému Diar24 v rozsahu a spôsobom zodpovedajúcim zakúpenej službe.

 

 

Článok VI

Informačná povinnosť prevádzkovateľa 

(ďalej aj ako „zásady OOÚ“) 

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s

§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

 

PREVÁDZKOVATEĽ: 

Obchodné meno: Diar24 Services, s.r.o.

Sídlo: Jilemnického 25/555, 911 01 Trenčín

IČO: 51 415 879

zapísaná v OR SR Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 36039/R

 

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:  

Korešpondenčná adresa: Jilemnického 25/555, 911 01 Trenčín

e-mail: info@diar24.com

 

 

 

Práva dotknutých osôb:

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, najmä, nie však výlučne sú to zamestnanci a klienti. Takéto dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely disponujú právami, ktoré si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky u kontaktnej osoby prevádzkovateľa. Dotknutá osoba ste VY a disponujete nasledovnými právami: 

Právo na výmaz

 „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré sa jej /dotknutej osoby/ týkajú. Toto právo dotknutej osoby je však vzhľadom na svoju povahu a závažnosť obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva dotknutou osobou vymaže osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov:  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov; d)osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov. 

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:  a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná. 

 

Právo na prístup k osobným údajom

t.j. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie o tom, či dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatnila, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Ako dotknutá osoba máte nárok na prístup k informáciám o: účeloch spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (čl. 15 Nariadenia). Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami  a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

Právo na opravu 

pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada. 

 

Právo namietať 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe a)právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa; b)spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu; c)spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely. Doručenú námietku v primeranom čase posúdime. V tomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

 je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

ako dotknutá osoba máte právo, aby osobné údaje, ktoré ste poskytla prevádzkovateľovi, preniesol ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 

Právo podať návrh na začatie konania 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov. 

 

Ďalšie informácie: 

– Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom. V záujme zachovania transparentnosti a zabezpečenia prehľadnosti uvedených informácií sú jednotlivé právne základy a účely spracúvania osobných údajov uvedené samostatne, v závere týchto zásad OOÚ, rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov.

– Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

– V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

 

 

Účely spracúvania, právny základ, kategórie príjemcov, doba uchovávania, info o cezhraničnom prenose, kategórie dotknutých osôb a informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov:

∑       PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV

§  Účel spracúvania osobných údajov : 

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov, najmä nie však výlučne:

–        Výber zamestnancov

–        Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom a obdobným vzťahom

–        plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni

–        plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni

–        plnenie povinností zamestnávateľa na úseku BOZP, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby

–        plnenie daňových povinností zamestnávateľa

–        mzdová politika zamestnávateľa

–        evidencia dochádzky zamestnancov prostredníctvom individuálnych zápisov príchodu/odchodu do práce do dochádzkovej knihy

evidencia výstupov z lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci zamestnancov za účelom naplnenia povinností vyplývajúcich z predpisov v oblasti ochrany zdravia

 

§  Právny základ: 

Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výber zamestnancov: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

plnenie povinností zamestnávateľa  súvisiacich s pracovno-právnym vzťahom a obdobným vzťahom: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni: zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa  a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni: zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

plnenie povinností zamestnávateľa na úseku BOZP, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby: zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

branná povinnosť: zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

plnenie daňových povinností: zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

mzdová politika zamestnávateľa: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Evidencia zdravotných posudkov zamestnancov o ich spôsobilosti na prácu: Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 124/2006 Z.z. o o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Oprávnený záujem zamestnávateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, pričom hlavný záujem zamestnávateľa je prideľovať prácu zamestnancovi druhu a rozsahu korešpondujúceho zdravotnému stavu zamestnanca, ako aj predchádzanie vzniku chorôb z povolania a umožniť prispôsobenie pracovných podmienok zdravotnému stavu zamestnanca.

Kontrola dochádzky zamestnancov: Plnenie zákonnej povinnosti – Zákonník práce

§  Kategórie príjemcov: Sprostredkovateľ na spracúvanie personálnej agendy, sprostredkovateľ na spracúvanie mzdovej agendy, sprostredkovateľ – technik BOZP, PO, sprostredkovateľ na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej služby, Úrad vlády, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti, Daňové úrady, Exekútor, Okresné súdy, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zamestnanci,

§  Lehoty na vymazanie os. Údajov (uvedené lehoty sú po skončení PP): 

70 rokov: Osobné spisy zamestnancov (Manažérska zmluva, Zmluvy o výkone funkcie, Pracovná zmluva vrátane dodatkov, Preberacie protokoly, Hodnotenia zamestnancov, Menovacie listy, Osvedčenia, Žiadosti zamestnancov, Výpis z RT, Pracovné úrazy zamestnancov)

50 rokov: Mzdové listy a údaje z nich potrebné pre dôchodkové zabezpečenie a nemocenské poistenie, Výkazy a prehľady miezd

5 rokov: Výplatné listiny, Evidencia dochádzky, Priepustky, Dovolenky, Rôzne podklady ku mzdám a odmenám

10 rokov: Záznamy o školení zamestnancov, BOZP dokumentácia

 

§  Kategórie dotknutých osôb: uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

§  Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

§  Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

 

∑       PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

§  Účel spracúvania osobných údajov: Zverejňovanie fotografií zamestnancov a dotknutých osôb (verejnosti) so zámerom budovať dobré meno prevádzkovateľa, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných administratívnych priestoroch, na sociálnych sieťach, prípadne na intranete.

§  Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

§  Kategórie príjemcov: poverení zamestnanci

§  Lehoty na vymazanie os. Údajov: 2 roky po naplnení účelu spracúvania, resp. 30 dní po odvolaní súhlasu

§  Kategórie dotknutých osôb: zamestnanci prevádzkovateľa IS, verejnosť

§  Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

§  Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

 

∑       EVIDENCIA ZAMESTNANCOV – VIZITKY  

§  Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania je vedenie evidencie zamestnancov v záujme poskytnutia ich osobných údajov v rozsahu tzv. „vizitky“ obchodným partnerom, klientom a i.; vyhotovenie vizitiek v papierovej podobe, elektronickej podobe, uvedenie kontaktných údajov v záhlaví dokumentov alebo v päte e-mailov; zverejnenie týchto údajov na oficiálnej webovej stránke prevádzkovateľa ako zamestnávateľa a ďalšie úkony, na ktoré zamestnávateľa oprávňuje § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§  Právny základ: Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavný záujem je uplatniť oprávnenie vyplývajúce z § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. „Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby je oprávnený poskytovať t.j. spracúvať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby (zamestnanca).“ Uvedenie osobných údajov zamestnanca nenarušuje jeho vážnosť, dôstojnosť ani bezpečnosť.

§  Kategórie príjemcov: poverení zamestnanci, obchodní partneri, klienti, zákazníci, potencionálni partneri, návštevník oficiálnej webovej stránky prevádzkovateľa, osoba, ktorej bola odovzdaná vizitka zamestnanca (dotknutej osoby) za účelom kontaktovania, príjemca e-mailovej korešpondencie

§  Lehoty na vymazanie os. Údajov: 30 dní odo dňa skončenia pracovného pomeru zamestnanca zamestnávateľ odstráni zverejnené údaje.

§  Kategórie dotknutých osôb:  zamestnanec

§  Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

§  Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

 

∑       MONITOROVANIE ZAMESTNANCOV

§  Účel spracúvania osobných údajov: monitorovanie zamestnancov z dôvodu sledovania a dodržiavania pracovnej disciplíny v zmysle Zákonníka práce prostredníctvom: nahrávanie hovorov, kontrola e-mailov

§  Právny základ: Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je uplatnenie § 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov pri kumulatívnom naplnení obligatórnej podmienky oboznámenia zamestnancov.

§  Lehoty na vymazanie os. Údajov: kamerový systém 15 dní

§  Kategórie dotknutých osôb: zamestnanci prevádzkovateľa

§  Kategórie príjemcov: Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci

§  Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

§  Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

 

∑       EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

§  Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk  s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

§  Právny základ: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§  Kategórie príjemcov: Príslušné daňové úrady, Finančné riaditeľstvo a iné orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, sprostredkovateľ na spracovanie účtovníctva, poverení zamestnanci

§  Lehoty na vymazanie os. Údajov: 10 rokov

§  Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa,  dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov

§  Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

§  Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

 

∑       PRÁVNE VZŤAHY

§  Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je zabezpečenie vedenia právnej agendy (napr. prvostupňové konanie, vybavovanie opravných prostriedkov, vybavovanie súdnych sporov, zastupovanie v právnych veciach, uplatňovanie rozhodnutí o náhradách škôd, vymáhanie náhrad škôd, uplatňovanie záväzkov zo zmlúv, navrhovanie opatrení s organizačno-právnym dosahom, atď.). Účelom spracúvania osobných údajov je v rámci tejto agendy aj  zabezpečenie svojich nárokov z neuhradených záväzkov dlžníkov – t.j. vymáhanie pohľadávok od dlžníkov. Do tejto agendy spadá spracúvanie osobných údajov za účelom uspokojenia veriteľa (t.j. prevádzkovateľa) v plnej výške od zasielania urgencií, výziev,  podania návrhu na príslušný súd SR alebo rozhodcovský súd, vymáhanie právoplatného rozhodnutia podaním návrhu na výkon exekúcie exekútorovi, prihlásenie pohľadávky do konkurzu alebo reštrukturalizácie a ďalšie kroky spojené s uplatnením nároku na úhradu dlžnej sumy.

§  Právny základ: Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov, Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, Zákon č. 71/1967 Správny poriadok, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, zákon č. 586/2003 Z.z.  o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení

§  Kategórie príjemcov: súdne orgány, exekútorské úrady, orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, advokát, dlžník a jeho právny zástupca, intervenient a iné osoby zúčastnené v konaní, poverení zamestnanci

§  Lehoty na vymazanie os. Údajov: 3 až 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu

§  Kategórie dotknutých osôb: zamestnanci prevádzkovateľa IS, dlžníci, protistrany v sporoch, iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania.

§  Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

§  Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

 

∑       ZMLUVNÉ VZŤAHY

§  Účel spracúvania osobných údajov: Sledovanie dodržiavania právnych predpisov, obstarávanie právnych záležitostí, skúmanie a pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv. Ďalej je to zúčastňovanie sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod.  

§  Právny základ: Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

§  Kategórie príjemcov: orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy, Banky, Poisťovne, Slovenská pošta a Kuriérske spoločnosti, Dodávatelia, Súdy, orgány činné v trestnom konaní, Audítor účtovnej závierky

§  Lehoty na vymazanie os. Údajov: 10 rokov

§  Kategórie dotknutých osôb: zmluvná strana – fyzická osoba

§  Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

§  Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

 

∑       SPRÁVA REGISTRATÚRY

§  Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty

§  Právny základ: Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

§  Kategórie príjemcov: orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,poverení zamestnanci

§  Lehoty na vymazanie os. Údajov: 5 až 10 rokov v závislosti od obsahu

§  Kategórie dotknutých osôb: dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

§  Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

§  Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

 

∑       EVIDENCIA SZČO

§  Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

§  Právny základ: Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a  súvisiacimi právnymi predpismi.

§  Kategórie príjemcov: orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci

§  Lehoty na vymazanie os. Údajov: 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

§  Kategórie dotknutých osôb:  odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba

§  Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

§  Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

 

∑       EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

§  Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov,  zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

§  Právny základ: Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie kontaktov v rámci bezporuchového plynutia obchodných vzťahov, ako aj uplatnenie § 78 od. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§  Kategórie príjemcov: poverení zamestnanci

§  Lehoty na vymazanie os. Údajov: Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

§  Kategórie dotknutých osôb: fyzická osoba – zástupca / zamestnanec dodávateľa, odberateľa

§  Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

§  Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

 

∑       UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

§  Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

§  Právny základ: Čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

§  Kategórie príjemcov: orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci

§  Lehoty na vymazanie os. Údajov: 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

§  Kategórie dotknutých osôb: fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

§  Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

§  Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

 

∑       EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

§  Účel spracúvania osobných údajov: Účel vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prevádzkovateľovi zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, na základe výberového konania alebo bez vypísaného výberového konania so zámerom možného kontaktovania o vyhlásenom výberovom konaní v budúcnosti v prípade, ak prevádzkovateľ momentálne nemá vhodné voľné pracovné miesto, alebo ho obsadí iným uchádzačom

§  Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

§  Kategórie príjemcov: poverení zamestnanci, IT správca

§  Lehoty na vymazanie os. Údajov: 1 rok odo dňa zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania, bezodkladne po jeho odvolaní

§  Kategórie dotknutých osôb: Uchádzač o zamestnanie

§  Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

§  Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

 

∑      SMS BRÁNA 

§  Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je zabezpečenie automatického pripomenutia termínu, ktorý v systéme Diar24 dotknutá osoba má rezervovaný u konkrétneho podnikateľa. Automatické odoslanie sms na t.č. dotknutej osoby odosiela prevádzkovateľ v mene užívateľa systému a v tejto situácii vystupuje v pozícii sprostredkovateľa. 

§  Právny základ: Oprávnený záujem užívateľa systému Diar24 (podnikateľ). Hlavným záujmom je zabezpečiť efektivitu rezervačného systému a poskytnúť dotknutej osobe priestor na pripomenutie, že rezerváciu vykonala na konkrétny čas a miesto. 

§  Kategórie príjemcov: poverení zamestnanci, IT Správca ako správca sms brány

§  Lehoty na vymazanie os. Údajov: pre daný účel dochádza k likvidácii údajov do 1 mesiaca po vykonaní posledného pripomenutia termínu. 

§  Kategórie dotknutých osôb: zákazník prevádzkovateľa (užívateľ systému Diar24 – podnikateľ), u ktorého vykonal rezerváciu prostredníctvom systému Diar24

§  Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

§  Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

 

 

 

 

 

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 

V systéme Diar24 sa nachádzajú informácie, ktoré poskytovateľ systému považuje za dôverné a vyhradzuje si k nim vlastnícke a iné práva chránené právnymi predpismi o duševnom vlastníctve.

 

Užívateľ nie je oprávnený akokoľvek upravovať, meniť, predávať, prenajímať, distribuovať alebo iným spôsobom používať alebo vyhlasovať za vlastné informácie a všetok obsah uvedený v systéme Diar24 bez písomného súhlasu poskytovateľa systému. Jednotlivé informácie a obsah môžu byť chránené autorskými právami, ochrannými známkami, servisnými známkami alebo patentmi. Z uvedeného dôvodu je užívateľ v pochybnostiach povinný požiadať poskytovateľa systému o informácie o dôvernosti jednotlivých informácií.

 

Ak akýkoľvek súd dospeje k rozhodnutiu, že niektoré z ustanovení obsiahnuté v týchto podmienkach je neplatné, nemá vyhlásenie neplatnosti jedného ustanovenia za následok neplatnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.  Ostatné ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok zostávajú naďalej v platnosti.

 

Poskytovateľ systému upozorňuje užívateľa, že služby, ktoré poskytuje môžu byť z technických príčin dočasne obmedzené, prerušené, s chybami alebo vírom. Môže dôjsť ku chybovosti služieb a produktov. Poskytovateľ systému sa zaväzuje vykonať bezodkladne kroky smerujúce k odstráneniu závad.  Poskytovateľ systému nezodpovedá za škodu spôsobenú užívateľovi v prípade, ak ku vzniku škody dôjde na základe chyby v systéme, o ktorej užívateľ vedel, alebo mohol vedieť a nenahlásil ju poskytovateľovi systému.

 

V rámci zmluvných vzťahov upravených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami považujeme za jedinú relevantnú formu komunikácie, komunikáciu písomnú. Preferovanou písomnou formou poskytovateľa systému je komunikácia prostredníctvom e-mailovej adresy. V prípade akýchkoľvek dotazov, reklamácií, dopytov a i.  je poskytovateľ systému prístupný na oficiálnej adrese info@diar24.com.