Všeobecné podmienky spolupráce - Affiliate

Affiliate / Partnerský program online rezervačného systému Diar24

 

Článok I
Úvodné ustanovenia

 

Diar24 Services, s.r.o., so sídlom Soblahov 710, 913 38 Soblahov, IČO: 51 415 879, zapísaná v OR SR Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 36039/R (ďalej aj ako „Diar24 Services“ alebo „poskytovateľ systému“) je prevádzkovateľom a vlastníkom webovej služby/produktu Diar24 vrátane jeho obsahu. 

Diar24 Services vydáva všeobecné podmienky spolupráce z účelom stanovenia podmienok spolupráce v rámci Affiliate – Partnerského programu online rezervačného systému Diar24 (ďalej aj ako  „všeobecné podmienky“ alebo „VPS“).

Systém Diar24 je rezervačným systémom, ktorý predstavuje tzv. elektronickú rezervačnú knihu, pomocou ktorej  vie tretia osoba (ďalej aj ako „zákazník užívateľa systému“ alebo „zákazník užívateľa“) rezervovať termín konkrétnej služby použitím online-formulára (rezervačný formulár).

Predmetom programu affiliate je záujem poskytovateľa systému o získanie nových užívateľov systému Diar24 prostredníctvom sprostredkovateľov. Poskytovateľ systému umožňuje záujemcovi o spoluprácu, predmetom ktorej je sprostredkovanie obchodných príležitostí definovaný v článku II. týchto VPS, bezplatnú a nezáväznú registráciu do programu affiliate.
Záujemca o spoluprácu (po vykonaní registrácie označovaný ako „zmluvná strana“ alebo „sprostredkovateľ“) registráciou na webovej stránke poskytovateľa systému v časti affiliate prehlasuje, že súhlasí s týmito VPS, ktoré si pred ukončením registrácie prečítal a v plnom rozsahu im porozumel.

Sprostredkovateľ registráciou uzatvára s poskytovateľom systému zmluvu o sprostredkovaní v zmysle ustanovenia § 642 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“).

 

Článok II
Predmet zmluvného vzťahu Affiliate

 

1 Predmetom zmluvy je záväzok sprostredkovateľa, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby mal poskytovateľ systému (označovaný aj ako „záujemca“) príležitosť uzavrieť s treťou osobou zmluvu, predmetom ktorej je odplatné užívanie systému Diar24 (ďalej aj ako „sprostredkúvaná zmluva“).

2 Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi za jeho činnosť uvedenú v bode 1. tohto článku províziu, ktorej výška, ako aj podmienky úhrady a vzniku nároku sú bližšie špecifikované čl. VI týchto VPS.

3 Sprostredkúvaná zmluva sa považuje za uzavretú registráciou tretej osoby na webovej stránke poskytovateľa systému www.diar24.com (ďalej aj ako „webová stránka systému Diar24“) v súlade a za podmienok uvedených vo všeobecných obchodných podmienkach poskytovateľa systému zverejnených na webovej stránke systému Diar24.

 

Článok III
Affiliate účet a sprostredkovaný užívateľ systému Diar24

 

1 Sprostredkovateľ registráciou v programe Affiliate vytvára online účet v partnerskom programe systému Diar24 (ďalej aj ako „účet“). Vstup do online účtu je chránený menom a heslom.

2 Sprostredkovateľ registráciou v programe Affiliate získa od poskytovateľa systému špeciálny jedinečný kód (zapísaný na affiliate link) priradený osobe sprostredkovateľa, ktorý má k dispozícii za účelom jeho zdieľania tretím osobám spôsobom podľa výberu sprostredkovateľa (Facebook, Skype, Viber, WhatsApp, SMS a iné).

3 Registráciou tretej osoby do systému Diar24 je založený tretej osobe užívateľský účet systému Diar24. V prípade, ak tretia osoba vykonala registráciu na základe alebo prostredníctvom jedinečného kódu – affiliate link zasielaného sprostredkovateľom, do cookies v prehliadači sú zaznamenané informácie potrebné pre pridelenie účtu tretej osoby ku účtu sprostredkovateľa.

4 Sprostredkovateľ po oprávnenom prihlásení do svojho účtu má k dispozícii prehľad užívateľov systému Diar24, ktorí boli priradení jedinečným kódom k jeho účtu (ďalej aj ako „sprostredkovaný užívateľ“). Zoznam sprostredkovaných užívateľov je doplnený o informácie o predplatenom členstve sprostredkovaného užívateľa a o výške provízie, na ktorú vznikol sprostredkovateľovi nárok.

 

Článok IV
Gold partner

 

1 Gold partnerom sa stáva sprostredkovateľ v prípade uzatvorenia viac ako 10 sprostredkúvaných zmlúv s tretími osobami, ktorých uzatvorenie zabezpečil (sprostredkoval) sprostredkovateľ.

2 Záujemca stanoví individuálnu výšku provízie za každú ďalšiu registráciu tretej osoby do systému Diar24 po získaní statusu Gold partnera.

3 Všetky bližšie stanovené podmienky spolupráce a podpory Gold partnera získa partner individuálne.

 

Článok V
MLM partner

 

1 MLM partner sa zaväzuje že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby mal poskytovateľ systému (označovaný aj ako „záujemca“) príležitosť uzavrieť s treťou osobou (ďalej aj ako „sub-sprostredkovateľ“) sprostredkovateľskú zmluvu, predmetom ktorej je záväzok sprostredkovateľa definovaný v čl. II ods. 1 týchto VPS (ďalej aj ako „sub-sprostredkovateľská zmluva“).

2 Za zabezpečenie uzatvorenia sub-sprostredkovateľskej zmluvy medzi záujemcom a sub-sprostredkovateľom MLM partnerovi nevzniká nárok na províziu. MLM partner má nárok na úhradu dohodnutej časti z každej provízie sub-sprostredkovateľa, ktorá mu prislúcha za uzatvorenie sprostredkúvanej zmluvy.

3 MLM partner je oprávnený sprostredkovať uzatváranie sprostredkúvanej zmluvy definovanej v čl. II ods. 1 VPS.

4 Za MLM partnera je označovaný sprostredkovateľ registrovaný pod statusom Gold partner, ktorý okrem samostatného sprostredkovania vytvára činnosť budovania vlastnej siete partnerov – sprostredkovateľov záujemcu.

 

Článok VI
Provízia

 

1. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu splnením záväzku tretej osoby (sprostredkovaný užívateľ) zo sprostredkúvanej zmluvy, ktorú v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy zabezpečil sprostredkovateľ. Za splnenie záväzku zo sprostredkúvanej zmluvy treťou stranou sa bezpodmienečne považuje úhrada plnej výšky hodnoty uvedenej v sprostredkovanej zmluve treťou stranou.

2. Nárok na vyplatenie provízie sprostredkovateľovi nevzniká registráciou sprostredkovaného užívateľa automaticky. Sprostredkovaný užívateľ systému je povinný uhradiť plnú výšku požadovanej sumy za užívanie systému Diar24 vo zvolenom rozsahu po zvolené obdobie. Sprostredkovaný užívateľ uhrádza dohodnutú výšku sumy vopred, pred úplnou aktiváciou systému Diar24. Po úhrade plnej výšky dohodnutej sumy bude prináležiaca výška provízie pripísaná ako nárok na online účet sprostredkovateľa.

3. Sprostredkovateľ prostredníctvom svojho účtu má k dispozícii aktuálny prehľad o výške nároku na províziu.

4. Výška provízie, alebo spôsob jej výpočtu bude uvedená v registračnom e-maily, ako aj vo svojom profile po prihlásení (u registrovaného partnera).

5. V prípade, ak sa tretia strana dostane do omeškania s plnením hodnoty, na ktorú sa zaviazala vo vzťahu ku záujemcovi o viac ako 90 dní odo dňa splatnosti jej záväzku, nárok sprostredkovateľa na províziu zaniká.

6. Sprostredkovateľ má nárok požadovať od záujemcu vyplatenie provízie v prípade, ak výška všetkých nárokov provízie dosiahne výšku min. 100 € s DPH. Sprostredkovateľ vypláca provízie bezvýnimočne v minimálnej výške 100 eur v úhrne. V prípade získania nároku na províziu v úhrne nižšom ako 100€ mu nárok nezaniká, iba spočíva do momentu, kedy súčet jednotlivých nárokov nedosiahne sumu požadovanú v minimálnej výške. Záujemca vypláca províziu raz mesačne, vždy v poslednom kalendárnom týždni.

7. Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi dohodnutú províziu na základe faktúry, ktorú vystaví sprostredkovateľ po vzniku nároku na províziu a po splnení podmienok uvedených v článku VI týchto všeobecných podmienok spolupráce.

 

Článok VI
Osobitné ustanovenia pre sprostredkovateľov FO -nepodnikateľ

 

1 Poskytovateľ systému upozorňuje sprostredkovateľov, ktorí nevykonávajú činnosť sprostredkovateľa ako výkon podnikania, že v zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa za príjem z príležitostnej činnosti podľa ustanovenia §8 nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6, môže znížiť základ dane podľa § 17 až 29 o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu.

2 Poskytovateľ systému uvádza, že na základe zmluvy o sprostredkovaní uzatvorenej v zmysle týchto VPS zníži svoj základ dane o hodnotu vyplatenej provízie fyzickej osobe. Takáto fyzická osoba – nepodnikateľ je povinná konať v súlade s uvedeným predpisom.

3 Registráciou fyzickej osoby – nepodnikateľa do Affiliate programu ako sprostredkovateľa sa uzatvára zmluva o sprostredkovaní v zmysle §642 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Registráciou sprostredkovateľ dáva súhlas s uplatnením Obchodného zákonníka na predmetný zmluvný vzťah.

 

Článok VII
Záverečné ustanovenia

 

1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom registrácie sprostredkovateľa ako Affiliate partnera.

2 Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu neurčitú.

3 O ukončenie zmluvného vzťahu môže užívateľ požiadať e-mailom, z ktorého vykonal registráciu, a to kedykoľvek v priebehu trvania zmluvného vzťahu.

4 Všetky náklady spojené so sprostredkovaním sprostredkúvanej zmluvy hradí sprostredkovateľ.

5 Diar24 Service si vyhradzuje právo na prevedenie zmien všeobecných podmienok spolupráce, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Najaktuálnejšia verzia podmienok spolupráce (VPS) bude k dispozícii na webovej stránke a nadobúda účinnosť dňom ich zverejnenia.

V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení VPS považované za neplatné, nevymáhateľné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení. Namiesto neplatného, nevymáhateľného, či neúčinného ustanovenia bude platiť také ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia.